...و خداوند "پارتی" را آفرید تا خلق کارشان در زمین لَنگ نماند.

(مجموعه تجاربِ شخصی، صفحه اوّل، دستِ چپ)


تفسیر:

بوده اند زمان هایی که آدمیان در -بخش هایی از- زمین، که کارهایشان را نه بر طبق روال اداری، که بر پایه اتّصال به انسان هایی با گردن هایی کلفت تر (طبق برخی اسناد، اندازه فیزیکی مورد توجّه نبوده و فقط برای نشان دادن قدرت شخص از این مفهوم استفاده می شده) به پیش می بردند. این دسته آدمیان، ضمن نهی و نکوهش همچین عملی در اجتماع، در خفا برعکس عمل نموده و پارتی داشتن را یکی از الطاف ویژه ی الهی یا داشتن شانس می شماردند. آنان از خوشبختان عالم بودند.


نظر نویسنده:

پارتی بده! بد بد بد! کاری ندارین برم تو خفای کرگدنیم!!!