...و ای کسانی که مشورت می دهید، نزنید طرفتان را فیزیکاً و رواناً له کنید؛ باشد که در مورد مشابه له نشوید.