اینترنتم مدتیه قطعه و برای مدتی قطع خواهد بود، امیدوارم به زودی مشکلش حل شه. تا اون موقع، لاست ببینید، وداع با اسلحه بخونید، کیف کنید!


+دیروز خوابِ عجیبی دیدم. دعا کنید که در حد یه خواب بمونه :)


++اینترنتم دوباره وصل شد! هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا! :))