یک تجربه

(دیده شود، خوانده شود، بلکه پسندیده شود!)

یک آلبوم

(به احترامِ هنر انگشتانِ این هم زبانم، از شوق میگم بژی!)

یک فیلم

(لینک دانلودش رو نیافته رها کردم، به عهده خودتون! :دی)

یک سریال

(بعد از چند سال تازه دیدمش، فوق العاده بود!)

یک عکس

(مثلِ حالِ بد، باید با پتک کوبید و در ساخت و بیرون رفت!)