امان از روزی که درون برای رسیدن به برون، مجبور باشد پاچه ی فرشته ها را بخاراند!