چند لحظه به طعمِ عالیِ یه گازِ آب دار از یه سیبِ سبزِ ترشِ گنده فکر کنید. همین :)