امروز روز گشنگیه! برای هر لحظه ی امروز یک دقیقه خیره شدم به نقطه ای گنگ، و هر دفعه در جواب "سیا تو فکری!" یه "ها؟!" تحویل پرسشگر دادم. امروز روز مجسمه شدن بود برای میکل.