همینکه برگشتم خونه فهمیدم کاری پیش اومده که باید برگردم دانشگاه؛ وقتی که ازشون پرسیده شد که "کی وقتش میشه؟" و جواب داده شد "حالا حالاها نه!" و این شد که یک روز بعد، کاشف به عمل اومد که "حالا حالاها" یعنی مثلاً فردا، فوقش پس فردا... اصلاً هر وقت که واسه شما زحمت و دردسرش بیشتره!!! :)))

همینک در دوران "وااااای از دست شما!" به سر می برم، فعلاً رفقا! :)