من نگران اون بچه گربه ی سیاهِ تنها نیستم که تو این هوای خیلی سردبی پناهه،
من نگران اون گوشِ سنگینی نیستم که ناله ی گربه ی سرمازده ی زیر ماشینو نمیشنوه،
من نگران اونی ام که یه جای گرم و یه گوشِ سالم، داره و دوست نداره...#دربند