به سانِ ترمی که گذشت،

به سانِ اندوهی که کشیدیم در این سه ماه و خورده ای!

به سانِ آنهمه دوندگی های اداری و جواب های نه و درس های سخت!

زمان می گذرد و می گذرد و می گذرد!