اگر دنیا اینقدر لغزنده نبود، قطعاً مثلِ آن راننده، مسحور تماشای سقوط دانه های برف، در پیچ نود درجه اش میشدم! به جان اتوبوسِ ته درّه ای اش! :دی