ای دل،

زمانه چون میکنت غمناکت

ناگه،

برود ز تن روان پاکت

بر سبزی،

نشین و خوش بزی روزی چند

زان پیش،

که از سبزه بردمد خاکت...