همانا امتحانات به سان برگ های پاییزی، رنگارنگ اند و میریزند! آنگاه که یکی از شما به سلامت، از این وهله ی جانکاه عبور بنماید، همانا خود را برای زمستان، سخت و نزدیک، آماده ساخته است. اینان همان اهلِ الف اند...


این جریان درس خوندن شب امتحانی عالیه! باور نمیکردم اینقدر تاثیر داشته باشه، اینهمه آمار قبولی با نمرات مطلوب بالا باشه! اگه هنوزم از روش قدیمی و بلااستفاده ی خوندن در طول ترم استفاده می کنید و هنوز فکر می کنید که "چیزی" یادنگرفتین، فقط کافیه یه بار همرنگ جماعت شین تا دیگه از شرّ استرس طول ترم و شب امتحان و سرجلسه راحت شین!

ما به توانایی شما اعتماد داریم!