میگم داریم خودمون با دست خودمون، گورمون رو میکنیم نه؟ تو هر ده قدم، هرجا که باشیم، یه زباله (یا بیشتر!) هست!