تا جایی که از شدّت دیابت و قند و چربی و فشار و خنده و خوشی و بیخوابی میمیرید، بستنی بخورید؛ حتّی اگه با اوّلین تماس دندونای نیشتون با سرما، و یا با اوّلین بارشِ اوّلین قطره از دریای آبریزش بینی، تمام خاندان بستنی خورارو فحش بگیرید!