نمیدونم به خروسی که 3 و ربع، تو تاریکای بعدِ نصف شب میخونه و اصرار داره که کنسرتشو به همراهی دوستاش برگزار کنه؛ و تمامی مراحل از تمرین قبل و اجرای فول آلبومش و بعد تر اجرای دوباره آهنگِ "قوقولی میقو؟ نمیقو؟!" رو هم به صورت کامل و منظّم عملی کنه چی بگم! -_-