بعضی وقتا آدم حرفایی رو میشنوه که از شدّت بی منطقی خنده اش میگیره؛ بعضی وقتا هم آدم حرفایی رو میشنوه که از شدّت بی منطقی خنده اش هم نمیگیره!