و زمان هایی که یک اتفاق، امیدی کهنه را در تو نو می کند...!