شرطی کردن/شدن یکی از راه هاییه که پیاژه و دوستاش هی کاویدنش تا به یه جای درست برسه آموزش و فلان و اینا. ولی یه چیز جالب رو شاید از خودشون نپرسیدن. اینکه اگه شرطی بشیم، دیگه لذّتی در انجام اون عمل، حسّی از زندگی درش میمونه؟ میشه شرطی کرد که شرطی نشد؟