...

-تا حالا شده یه آهنگو تو یه روز هزار بار پشت سر هم گوش کنی و بازم...بازم هدفونو بذاری رو گوشت، دوباره همون آهنگ؟

-چه آهنگی؟

-تپّه ی بنفش

-خوبه؟

-شاید...نمیدونم...ولی، بهش نیاز دارم

-چرا؟

-نمیدونم. فقط اینو میدونم که حتّی وقتی نیست، بازم داره تو سرم پخش میشه

...