همین الان یه عنکبوتِ گنده قطر اتاقمو دوید!


بعداً اتفاق: چراغ خاموش بود کف اتاق داشتم فیلم میدیدم. یهو یه چیزی از رو دستم دوید و رفت. مطمئنّم خودش بود. خوفیدم!


بعداً تر اتّفاق: کنجِ اتاق گیرش انداختم. به ضرب دستمال کاغذی کشتمش...